W Biskupcu utworzono pierwsze mieszkanie chronione.

W Biskupcu utworzono pierwsze mieszkanie chronione.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu dzięki wsparciu Starosty Olsztyńskiego – Małgorzaty Chyziak i Burmistrza Biskupca – Kamila Kozłowskiego utworzyło mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na ponad 80m2 osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą mogły rozwijać kompetencje i umiejętności niezbędne do samodzielnego zamieszkania. Program treningów mieszkaniowych składa się z kilku etapów, podczas których osoby z niepełnosprawnością pod okiem asystenta przez tydzień czasu w miesiącu przebywają w mieszkaniu chronionym, odpowiadając za realizację obowiązków domowych i organizację czasu wolnego. Czas pobytu osoby z niepełnosprawnością w mieszkaniu chronionym jest jednocześnie „opieką wytchnieniową” dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Treningi mieszkaniowe są pierwszym etapem wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną przed zamieszkaniem poza domem. Stowarzyszenie już pozyskało środki na realizację projektu „Nie jestem sam! – usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnością” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020, który umożliwi rozwój samodzielności i zaradności życiowej u ponad 40 uczestników treningów mieszkaniowych. Projekt zakłada poza treningami mieszkaniowymi dla osób z niepełnosprawnością wsparcie doradcze i szkoleniowe dla całej rodziny. Nauka samodzielności i utrwalenie codziennych umiejętności wymaga odpowiednich warunków i indywidulanego podejścia do każdej osoby. W trakcie treningów w mieszkaniu chronionym będzie przebywać 5 osób z niepełnosprawnością, które przy wsparciu asystentów, psychologa i wolontariuszy będą nabywać umiejętności niezbędnych w samodzielnym życiu.

Mieszkalnictwo chronione jest nową, ale żywo rozwijającą się formą wsparcia osób wykluczonych. Jak pokazują doświadczenia – zamieszkanie osób z niepełnosprawnością w małych grupach przy wsparciu asystenckim jest rozwiązaniem wzmacniającym podmiotowość i niezależność osób z niepełnosprawnością, a jednocześnie rozwiązaniem znacznie tańszym niż pobyt osoby w DPS.

Symboliczne przecięcie wstęgi do pierwszego Mieszkania Chronionego w Biskupcu odbyło się 5 kwietnia 2018r. i dało początek dla systemowych i stałych działań przybliżających osoby z niepełnosprawnością intelektualną do godnego i pełnego życia na miarę swoich możliwości.