Statut

STATUT
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ
OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
KOŁO W BISKUPCU

Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1
Organizatorem i jednostką nadzorującą Zakładu Aktywności Zawodowej, zwanego dalej ZAZ jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu.
Pełna nazwa:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Biskupcu
Zakład Aktywności Zawodowej
Aleja Róż 3
11-300 Biskupiec
§ 2

ZAZ posługuje się pieczęcią podłużną z pełną nazwą.

§ 3

Siedzibą ZAZ jest:
Miasto Biskupiec:
a) Pomieszczenia w budynku przy ulicy Aleja Róż 3,
b) Pomieszczenia w budynku przy ul Gdańskiej 1,
c) Warsztat stolarski przy ul Czynu Społecznego 5.

§ 4

ZAZ działa na podstawie:
1. Statutu ZAZ.
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zakładów aktywności zawodowej,
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011., nr 171, poz. 1016).

§5
1. ZAZ tworzy i likwiduje Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu
2. ZAZ rozpoczyna działalność po przyznaniu statusu Zakładu Aktywności Zawodowej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
3. Dokumentacja likwidowanego zakładu przekazana jest Zarządowi Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Biskupcu

Rozdział II
Zadania jednostki organizacyjnej
Zakładu Aktywności Zawodowej.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu jako jednostka organizacyjna ma za zadanie:
· nadanie pierwszego statutu i wnoszenie aneksem koniecznych zmian,
· zatrudnienie i zwalnianie kierownika i innych pracowników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ZAZ,
· zatwierdzenie regulaminów zakładu: zakładowego funduszu aktywności, wewnętrznych, porządkowych,
· zatwierdzenie programu rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych pracowników,
· zgłaszanie i zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników w porozumieniu z kierownikiem zakładu,
· przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków pracowników,
· umożliwienie niepełnosprawnym pracownikom korzystania z form rehabilitacji prowadzonych przez Koło.

Rozdział III
Cele i zadania Zakładu Aktywności Zawodowej.

§ 1
Celem ZAZ jest zatrudnienie, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

§ 2
Do zadań ZAZ w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej należy:
a) organizacja miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych zgodnie z ich możliwościami i zainteresowaniami
b) opracowanie indywidualnego programu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności służące osiągnięciu optymalnego poziomu uczestnictwa tych osób w życiu społecznym i zawodowym, określające w szczególności:
– diagnozę sytuacji społecznej i zawodowej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
– cel indywidualnego programu rehabilitacji i spodziewane efekty jego realizacji,
– rodzaj planowanych działań i harmonogram ich realizacji,
– terminy oceny postępów w realizacji indywidualnego programu rehabilitacji,
– osoby odpowiedzialne za realizację indywidualnego programu rehabilitacji.
c) kształtowanie właściwych zachowań społecznych i przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w zakładzie pracy i środowisku,
d) współpraca z rodzicami i opiekunami niepełnosprawnych pracowników i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych,
e) opracowanie regulaminu zakładowego funduszu aktywności i wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem.

§ 3
Cele i zadania realizuje ZAZ poprzez:
· przyuczanie osób niepełnosprawnych do wykonywania zawodu,
· opracowanie i realizowanie indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej społecznej,
· właściwą organizację procesu produkcyjnego dostosowanego do możliwości osób niepełnosprawnych

Rozdział IV
Organy Zakładu Aktywności Zakładowej
§1

1. Kierownik ZAZ jest powoływany przez Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Biskupcu
2. Do zadań kierownika należy :
· dobór pracowników obsługowo-rehabilitacyjnych,
· opracowanie ogólnego programu rehabilitacji zawodowej, a w szczególnych przypadkach indywidualnych programów niepełnosprawnych pracowników,
· nadzorowanie pracy instruktorów zawodu i innych pracowników z zakresie realizowania zadań programowych i przestrzegania regulaminu pracy
· powołanie i kierowanie Radą programową do spraw opracowania indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej oraz koordynowania ich zgodnie z potrzebami niepełnosprawnych pracowników,
· opracowanie regulaminu zakładowego funduszu aktywności zawodowej oraz nadzór nad właściwym wykorzystywaniem jego środków
· dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy wszystkich pracowników ZAZ,
· opracowanie rocznych planów wydatków na działalność ZAZ
· opracowanie sprawozdań i terminowe ich przedkładanie właściwym organom,
· dbanie i nadzór nad mieniem ZAZ,
· współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy celem poszukiwania miejsc pracy dla niepełnosprawnych pracowników na otwartym rynku,
· terminowe dokonywanie rozliczeń wydatkowych środków finansowych.

3. Organem do spraw opracowywania indywidualnych programów rehabilitacji społeczno – zawodowej niepełnosprawnych pracowników jest powołana przez kierownika Rada Programowa, w skład którego wchodzą:
· instruktorzy zawodu
· inni specjaliści wg potrzeb.
4. Do zadań Rady Programowej należy:
· opracowanie indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych pracowników,
· dokonanie co najmniej raz na kwartał oceny realizacji programów oraz korygowanie zgodnie z możliwościami i potrzebami niepełnosprawnego pracownika,
· wydanie opinii o postępach w nabywaniu umiejętności zawodowych, samodzielności i stopniu przygotowania niepełnosprawnego pracownika do przejścia do pracy na otwartym rynku pracy, na podstawie prowadzonej dokumentacji.

§ 2
1. Instruktorzy zawodowi prowadzą indywidualną dokumentację każdego niepełnosprawnego pracownika, wpisując spostrzeżenia i uwagi o postępach w zdobywaniu umiejętności zawodowych i samodzielności, oraz potrzeb zgłaszanych przez pracownika niepełnosprawnego zakładu.
2. Pozostali specjaliści dokonują wpisów do indywidualnej dokumentacji niepełnosprawnych pracowników.

Rozdział V
Organizacja Zakładu Aktywności Zawodowej

§1
Pracownicy niepełnosprawni ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności rekrutują się spośród osób kierowanych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu oraz Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego, a także zgłaszają się samodzielnie. Rozpatrywanie podań i akceptacji kandydatów oraz ich zatrudnienia dokonuje Zarząd Koła PSOUU w Biskupcu w uzgodnieniu z kierownictwem zakładu.

§ 2
Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu jest zakładem o charakterze usługowym.
Podstawowymi działaniami funkcjonującymi w zakładzie są:
· prace stolarskie
· usługi gospodarczo- porządkowe wewnątrz i na zewnątrz obiektów
· prowadzenie prac pielęgnacyjnych i porządkowych na terenach zielonych

§ 3
1. Zakład Aktywności Zawodowej działa codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00
2. W szczególnych przypadkach ważnych dla funkcjonowania zakładu , kierownik ustala inny rozkład czasu pracy.

§ 4
Koszty działalności, płace personelu ZAZ, dopłaty do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników pokrywane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostałe koszty ze sprzedaży produkcji i usług, i wkładu własnego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu.

§ 5
1. Niepełnosprawni pracownicy zatrudnieni są na stanowiskach pracy w poszczególnych działach, zgodnie z ich możliwościami i zainteresowaniami
2. Nad pracą niepełnosprawnych pracowników bezpośrednio czuwają, organizując ją instruktorzy zawodu.

§ 6
Każdy nowo przyjęty niepełnosprawny pracownik objęty zostaje programem rehabilitacji poprzez pracę, realizowanym w czterech etapach:
· Etap I – to czas przygotowania osoby niepełnosprawnej do nowego miejsca pracy, nowego rozkładu i zadaniami dnia, zapoznanie się z nowymi obowiązkami
· Etap II – to okres nabywania umiejętności zawodowych na poszczególnych stanowiskach pracy i wybór stałego miejsca pracy zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami
· Etap III – pracownik doskonalący umiejętności zawodowe na konkretnym dziale
· Etap IV – podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy

§ 7
Nad właściwym przebiegiem indywidualnego programu rehabilitacji niepełnosprawnego pracownika czuwa i odpowiada kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej.

ROZDZIAŁ VI
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

§ 1
1. Pracownik ZAZ ma prawo do :
· otrzymywania wynagrodzenia za pracę składającego się z :
a) dopłaty z PFRON
b) środków wypracowanych przez ZAZ w ramach działalności gospodarczej w wysokości minimum 15% wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego
· otrzymywania innych świadczeń określonych w Regulaminie Pracy ZAZ,
· prawo do świadczeń socjalnych
· prawo do korzystania z zakładowego funduszu aktywności zgodnie z Regulaminem ZFA,
· prawo do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i środków ZAZ w celu wypełnienia obowiązków pracowniczych
· składania wniosków, zapytań, uwag i skarg do kierownika ZAZ
· prawo do pomocy w rozwiązywaniu problemów zawodowych i życiowych
· prawo do uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych
· innych świadczeń określonych przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997
· obiektywnej i sprawiedliwej oceny efektów pracy przez pracodawcę,
2. Obowiązki pracownika ZAZ:
· dbać o dobry wizerunek zakładu i Stowarzyszenia
· punktualnie zaczynać i kończyć pracę
· przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy oraz wykonywać wszystkie polecenia w tym zakresie bezpośrednich przełożonych
· przejawiać aktywność w pracy w miarę swoich możliwościami
· dbać o właściwe kontakty z innymi pracownikami
· respektować polecenia kierownika i bezpośrednich przełożonych
· przestrzegać obowiązujących regulaminów w zakładzie
· usprawiedliwiać nieobecność w pracy nie później jak drugiego dnia nieobecności zaświadczeniem lekarskim,
· dbać o mienie zakładu, własność ludzka i osobistą

§ 2
Prawa i obowiązki personelu obsługowo– rehabilitacyjnego ZAZ.

1. Prawa personelu obsługowo – rehabilitacyjnego ZAZ:
· prawo do otrzymywania wynagrodzenia za pracę zgodnie z Regulaminem Wynagrodzenia Pracowników placówek Koła PSOUU
· otrzymywania innych świadczeń określonych regulaminem Pracy Koła PSOUU
· składania skarg i wniosków, uwag do kierowania w sprawach zawodowych,
· korzystania z pomieszczeń, urządzeń i środków zakładu w celu wypełnienia obowiązków zawodowych
· prawo do pomocy w rozwiązywaniu problemów zawodowych
· prawo do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
· prawo do obiektywnej oceny efektów pracy
2. Obowiązki personelu obsługowo- rehabilitacyjnego ZAZ
· Zapoznanie się i przestrzeganie statutu oraz wewnętrznych regulaminów ZAZ
· zapoznanie się i przestrzeganie Regulaminów Pracy Koła PSOUU
· przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
· otaczać szczególną troską niepełnosprawnych pracowników, przekazywać wiedzę zawodową w sposób dostosowany do możliwości osoby niepełnosprawnej, pomagać w opanowaniu umiejętności zawodowych, dostosowując miejsce pracy według potrzeb, wykazywać cierpliwość, wytrwałość i zrozumienie w stosunku do niepełnosprawnych pracowników
· przestrzegać tajemnicy służbowej
· przestrzegać zasad współżycia społecznego
· współpracować z innymi pracownikami w celu stworzenia jak najlepszych warunków pracy dla niepełnosprawnych pracowników,

§3
W sprawach nie objętych Regulaminem Pracy Koła PSOUU stosuje się przepisy Kodeksu Pracy .

ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY KOŃCOWE

1. Kontrolę działalności ZAZ pod względem merytorycznym i finansowym sprawuje Zarząd Koła PSOUU w Biskupcu,
2. Zarząd Koła PSOUU składa coroczne sprawozdanie z działalności ZAZ pełnomocnikowi do spraw rehabilitacji osób niepełnosprawnych na specjalnie opracowanym formularzu.